top of page
Privacy policy
d.d. 1 JANUARI 2018
 
Algemeen
De Privacy Statement geldt voor iedereen die de website www.blueskybubble.nl bezoekt.
 
Gegevens van de klanten
BlueSkyBubble kan de gegevens die door u verstrekt zijn voor de volgende doeleinden gebruiken:
   - het verwerken van de bestelling(en)
   - het sturen van één of meerdere mails met betrekking tot uw bestelling(en)
   - het sturen van algemene e-mails over producten en diensten van BlueSkyBubble
 
Beveiliging
De gegevens die u aan BlueSkyBubble verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.
 
Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door u aan BlueSkyBubble zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven tenzij er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.
 
Beperkte aansprakelijkheid
De content van de website is door BlueSkyBubble met zorg samengesteld, doch, BlueSkyBubble aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
 
Voor de prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen.
 
BlueSkyBubble behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud van de website aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
 
BlueSkyBubble is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
 
BlueSkyBubble behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud van de Privacy Statement aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
 
Copyright
Op alle op de website aanwezige informatie berust auteursrecht. Het is niet toegestaan de getoonde content te gebruiken of delen op publiekelijk toegankelijke plaatsenaf zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BlueSkyBubble.
 
Vragen
E-mail naar info@blueskybubble.nl
Algemene voorwaarden
d.d. 1 JANUARI 2018
 
Algemeen
Door een intake aan te vragen en/of een bestelling te plaatsen stemt u in met deze algemene voorwaarden, lees ze daarom goed door.
 
Producten
Alle producten die via deze website te koop aangeboden en verkocht worden zijn met de hand gemaakt. Het houdt in dat er geen twee artikelen precies hetzelfde zijn. Het product die u ontvangt zal afwijken van de voorbeeld die op de website getoond wordt. Daardoor is ook de afwerking anders dan bij massaproductie. Het kan zijn dat er soms een vlekje zit, een rafeltje, of iets anders. Dat is met handgemaakte producten niet te vermijden.
 
Cadeaubon
De Cadeaubon is te bestellen via de bestelformulier. De cadeaubon zal na de ontvangst van de betaling per email verstuurd worden. Er worden geen verzendkosten in rekening gebracht voor het verzenden van de cadeaubon.
 
De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vindt u op de cadeaubon. Iedere cadeaubon is gedurende een bepaalde periode geldig. Na de vervaldatum kan de cadeaubon niet meer worden gebruikt.
 
Iedere cadeaubon is voorzien van een unieke code. Dit is een combinatie van cijfers en letters. Iedere cadeaubon / code wordt slechts éénmaal verstrekt. U dient de code zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies van de cadeaubon vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek te worden verstrekt. Blue Sky Bubble behoudt zich het recht voor om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen. 
 
Cadeaubonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld en niet te retourneren. Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte cadeaubon(nen), dient het verschil betaald te worden met een overboeking. 
 
Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van cadeaubonnen wordt ontzegd. Het is niet toegestaan cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.
 
Deze cadeaubon voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden u aan om de cadeaubon voorwaarden telkens voor het gebruik van een cadeaubon te raadplegen. Blijft u na ingaan van de wijzigingen cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaardt u daarmee de gewijzigde cadeaubon voorwaarden.
 
Bestellen en Aanbiedingen
Bestellingen kunnen via e-mail of via website worden geplaatst. U volgt daarbij de aanwijzingen op de website. BlueSkyBubble heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen niet te accepteren. Alle op de website vermelde aanbiedingen gelden zolang deze op de website staan.
 
Prijzen
BlueSkyBubble heeft het recht, voor levering u te informeren wanneer het geval van type of drukfouten is. De prijzen kunnen zonder nadere aankondiging gewijzigd worden. Alle prijzen zijn inclusief kosten van verpakking en BTW, inclusief verzendkosten binnen Nederland, exclusief verzendkosten buiten Nederland. De producten van BlueSkyBubble worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van bestelling. 
 
Betaling
De volledige betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan. Indien de betaling na afloop van deze termijn niet ontvangen is kan uw bestelling geanuleerd worden. Het maken en levering van de bestelde goederen vindt plaats nadat de betaling & kleren zijn ontvangen. 
 
Kleren
BlueSkyBubble maakt artikelen op bestelling uit de door de klant geleverde kleren. Voor deze levering per post betalt de klant. De volledige levering van de kleren dient in ieder voor de afgesproken intake datum te zijn voldaan, anders kan u bestelling geanuleerd worden. De ingezonden en ongebruikte kleren en/of andere materialen kunen retour gestuurd worden. De restjes worden niet retour naar de verzender gestuurd. 
 
Leveren en verzenden
Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. BlueSkyBubble kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of beschadiging van goederen tijdens verzending via de post.
 
Garantie
De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan BlueSkyBubble) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan BlueSkyBubble. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan BlueSkyBubble schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
 
Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens BlueSkyBubble in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van BlueSkyBubble en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld. D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
BlueSkyBubble is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
 
Retourneren
Het retourneren van de artikelen die op bestelling zijn samengesteld of vervaardigd is niet mogelijk. 
 
Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft BlueSkyBubble in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de consument dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat BlueSkyBubble gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ernstige bedrijfsstoringen bij BlueSkyBubble en transportstagnatie.
 
Aansprakenlijheid
U draagt het risico van de producten vanaf het ogenblik waarop de producten aan het door u opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden. BlueSkyBubble kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de door BlueSkyBubble verkochte producten.
 
Toepasselijk recht
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 
Zakelijke gegevens
KvK nummer: 59915307
BTW nummer: 255786955B01
IBAN: NL38INGB0006479615
 
Vragen
E-mail naar info@blueskybubble.nl

💗 YOUR PRECIOUS CLOTHES + MY MAGIC ✂️ = TREASURED KEEPSAKE 😍 Worldwide Service ✌️

Untitled.png
bottom of page